V apríli roku 2008 bola na našom kostole rekonštruovaná veža. 25. 4.2008  bol posvätený kríž na vrchole  veže.
S predchádzajúcej rekonštrukcie v roku 1958  sa našli niektoré predmety a dokumenty.
Jedným z nich je aj text ktorý zanechal pán dekan Tarábek.

Ad maiorem Dei gloriam!   (  Na väčšiu česť a Božiu slávu.)
Ave Maria!

Farnosť v Nesluši bola založená roku Pána 1788. Kostol ku cti sv. Jána Nepomuckého začali stavať r. 1814 a 27.októbra 1816 už bola jeho slávnostná posviacka. Veža kostola bola pôvodne barokovo-cibulovitá. Lenže r. 1897  keď šindlom krytá veža i krov so strechou zhorel, spravili len románsku vežu. R.1918 dal pokryť eternitom kostol  vdp. farár Karol Mišík, ktorý 1913 dal i kostol vymaľovať.  Odtedy na kostole nebolo nič robené. Iba 1928 dostal kostol rýny. Roku 1957 keď bol administrátorom fary v Nesluši od  1.X.1954 kostol dostal nový krov, plechovú krytinu a v roku 1958 na pamäť 180 výročia založenia farnosti veža bola znovu pokrytá plechom, natretá a celý kostol boli zvonku generálne opravené.
  Časy boli pre katolícku cirkevozaj ťažké. Bezbožnícky komunizmus  diabolskou prefíkanosťou snažil sa náboženské cítenie so sŕdc ľudských všemožne vyničiť. Mnoho bolo kňazov nevinne žalárovaných. I predchodca Martin Konopa na 21. rokov-len zato,že bol nebezpečný kedže študoval v Ríme ako budúci misionár do Ruska. I Boris Ivanov pôsobiaci v Nesluši 8 rokov bol nakoniec r. 1950 odsúdený na 3 roky do väzenia že poburoval proti komunistickému poriadku. A mnoho kňazov i biskupov nevinne trpelo.

  Ján Tarábek administrátor farnosti v Nesluši narodil sa 1.júna 1917 v Kysuckom Novom Meste. Vysvätený za kňaza r. 1941 22. VI. J.E. Dr.Karolom Kmeťkom kaplánom bol v Udiči, 4 roky v Turzovke, potom od sept. 1946 administrátorom v Čadci,kde opravil vojnou ťažko poškodený kostol úplne zvonku, zvnútra i zväčšil,16. decembra 1953 bol daný do väzenia,lebo peniazmi napomáhal ukrytého kňaza, a dal úkryt na svojej fare provincionálnemu predstavenému sestier sv. Vincenta, keď ušiel zo zaisťovacieho táborav Belušských Slatinách. Odsúdený bol na 20. mesiacov, ale 12 mesiacov dostal amnestie, lebo bola výmena peňazí a tak chcela svetská vrchnosť uťíšiť rozbúrený ľud.

   Pomery i pre ľudí boli ťažké. Mnoho museli pracovaž i v nedeliami a to zadarmo v brigádach. Keď sa robila veža práve sa chystali pozemky dať do JRD -ľudí obrať o všetko, aby štátnu moc skôr poslúchali. Pápežom  v r. Pána bol slávne panujúci pápež Pius XII, svätec a vedec, biskupom v Nitre bol vtedy Dr Eduard Necsey a dekanom v Kysuckom Novom Meste Štefan Hudec.

   Ty Matka drahá Mária, opatruj svojou prímluvou u Božského Srdca Ježišovho celú našu farnosť aby v nej láska a úcta k P.Bohu kvitla a priveď všetkých i s ich kňazom do náručia Nebeského Otca.
Sláva Duchu Svätému.

Nesluša 14.júna 1958    
Ján Tarábek
administrátor Nesluša

Originál dokumentu
Dodatok
Mince
Klampiari

 

 

Nájdené na veži kostola