Cesty k viere.

(Spracované podľa  katechizmov  Mons. Pavla Janáča a Ignáca Hrubého )

Každý človek hľadá Boha a túži ho poznať, lebo  má v srdci vrodenú túžbu po bohu. Náboženstvo je vzťah človeka  k  Bohu.  Každý  človek  môže  poznať  Boha svojím rozumom  zo stvorených vecí.  O jestvovaní Boha nás presviedčajú Božie stopy v prírode a hlas vlastného svedomia.

Božie zjavenie

Božie zjavenie je rozprávanie Boha o sebe ľuďom – predstavenie a darovanie sa Boha svetu. Vrcholom tohto zjavenia je Ježiš Kristus – vtelené Božie slovo. Božie zjavenie sa nachádza vo Svätom  písme a v posvätnej Tradícii.

Sväté písmo

Sväté písmo je zbierka kníh, ktoré boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého – Napísané Božie slovo.  Členíme ho na na Starý zákon 46  kníh  a  Nový zákon  27 kníh .

Odovzdávanie božieho zjavenia

Cirkev ohlasuje Božie zjavenie, lebo jej to Ježiš sám prikázal. Kristovo učenie voláme Evanjelium. Viera je odpoveďou človeka Bohu. Veriť znamená povedať Bohu áno – čiže súhlasiť s Božím slovom a žiť podľa neho. “Uveriť srdcom” znamená nielen poznať Božie pravdy, ale mať v nich aj zaľúbenie. Staráme sa o ňu tak, že si ju chránime a rozvíjame Božím slovom, sviatosťami a modlitbou.

Šesť hlavných právd

Boh je len jeden.
V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.
Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.
Duša človeka je nesmrteľná.
Božia milosť je na spásu potrebná.

Apoštolské vyznanie viery

Verím v Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho,
odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela a v život večný.
Amen.

Verím v Boha Otca

Boh je tajomstvo. Je len jeden.  Je duchovnou bytosťou. Hlavné  vlastnosti:  samobytnosť, transcendentnosť, večnosť, svätosť, všemohúcnosť, vševedúcnosť a všadeprítomnosť.  Boh je náš otec. Je Dobrý,  Milosrdný, Spravodlivý, Starostlivý. Najväčším tajomstvom našej viery je Najsvätejšia trojica, život jediného Boha v troch Božských osobách: V otcovi, Synovi a v Duchu Svätom.  Toto spoločenstvo nám pomáha upevňovať a rozvíjať starobylá kresťanská modlitba – Chváloslovie

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému; ako bolo na počiatku , tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen

Boj je Láska. Boh je všemohúci otec, pán a stvoriteľ sveta viditeľného a neviditeľného, neba i zeme. Človek je dielo Božej lásky, stvorený na Boží obraz, má telo a dušu a je osobou. Dedičným hriechom našich prarodičov Adama a Evy, sme stratili Božie synovstvo, stratili vnútornú rovnováhu a boli sme podrobený smrti a náchylnosti k zlému.

Verím v Ježiša Krista

Ježiš Kristus je druhá božská osoba, jednorodený Boží syn, ktorí sa stal človekom, aby nás vykúpil.  Stal sa človekom pri zvestovaní Panne Márii, ktorá ho počala z Ducha Svätého. Vtelenie je tajomstvo obdivuhodného spojenia božskej a ľudskej prirodzenosti v jednej osobe Slova  Tajomstvá Kristovho života: vtelenie, narodenie, umučenie, zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie. Najvýznamnejšia udalosť je zmŕtvychvstanie. Historickosť Krista dosvedčujú evanjelia a súveké dejepisné pramene. Ježišov život členíme na skrytý  v Nazarete posvätený poslušnosťou Márii a Jozefovi, modlitbou a prácou. Vo verejnom živote chodil po krajine,  učil o Božom kráľovstve a robil zázraky.  Na smrť ukrižovaním ho  odsúdil Pilát na naliehanie predstavených Izraela. Bol pochovaný, ale jeho telo neuzrelo porušenie.  Svojou dušou spojenou s jeho božskou osobou zostúpil na miesto pobytu zosnulých . Otvoril brány neba spravodlivým, ktorí ho predišli.  Tretieho dňa vstal zmŕtvych, zvíťazil nad smrťou a obnovil nám život.  Jeho zmŕtvychvstanie je základom našej viery, je dôkazom pravdivosti jeho učenia a zárukou splnenia jeho prisľúbení.

Je Veľkňazom novej a večnej zmluvy, lebo raz navždy obetoval seba samého na kríži, a tak uzavrel zmluvu medzi nami a Bohom, ktorej obsahom sú neodvolateľné prisľúbenia.  Jeho smrť je obetou za naše hriechy, víťazstvom dobra nad zlom, života nad smrťou, lásky nad hriechom. Pri Poslednej večeri sa obetoval, keď ustanovil Eucharistiu, ako obetu svojho tela a krvi a hostinu lásky.   Kristus je  “Veľkonočný Baránok”, lebo je za nás obetným darom Otcovi a obetným pokrmom pre nás.

Vystúpil na nebesia

Nanebovstúpenie je návrat Pána Ježiša s osláveným telom k otcovi.  Sedí po pravici otca  – má plnú účasť na Otcovej sláve. Je Kráľom neba i zeme, lebo mu Otec podriadil všetko na nebi i na zemi.

Príde súdiť živých i mŕtvych

Na záver dejín spásy v čase uskutoční svoj slávny druhý príchod, keď príde ako sudca živých i mŕtvych.  Veríme,  že Kristus je stále s nami, lebo nám to prisľúbil. “Hľa ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta”   (Mt 28,20)

Verím v Ducha Svätého

Duch Svätý je tretia božská osoba, pravý boh rovný Otcovi a Synovi. Zostúpil na Turíce, aby ustavične rozsieval Božiu lásku v srdciach ľudí a uskutočňoval dielo posvätenia. Duch Svätého  poznávame najmä v životných prejavoch cirkvi.

Duch Svätý je nám: 

Obrancom
Utešiteľom
Posvätiteľom
Pánom a Oživovateľom
Ohňom božej lásky.

Hlavné symboly Ducha Svätého sú:

voda, pomazanie, oheň, oblak a svetlo, pečať (nezmazateľný znak), ruka, prst, holubica

Sedem darov Ducha Svätého:

dar múdrosti
dar rozumu
dar rady
dar sily
dar poznania
dar nábožnosti
dar bázne voči Bohu

Verím  v svätú Cirkev katolícku

Založil ju Ježiš tak, že ju najskôr pripravoval, ustanovil sv. Petra za jej hlavu, na kríži sa zrodila z jeho otvoreného boku  a na Turíce sa zjavila.  Je zároveň viditeľná i duchovná   preto , lebo  je vytvorená z dvoch prvkov: božského a ľudského.  Je na tomto svete  sviatosťou spásy, znakom a nástrojom spoločenstva s Bohom a spoločenstva medzi ľuďmi. Poslaním je sprostredkovať  ľuďom spásu a privádzať ich do neba. Cirkev oslavuje Boha najmä liturgiou, učí nás Božím slovom, posväcuje sviatosťami a spravuje zákonmi.

Tajomstvo cirkvi

Cirkev znázorňujeme týmito obrazmi: 

Putujúci Boží  ľud
Kristovo tajomné telo
duchovný chrám
Božia stavba
Božie hospodárstvo
Božia kráľovstvo na zemi
duchovná matka
Kristova nevesta
Božia rodina

Cirkev je: 

Je  spoločenstvo pokrstených ľudí ktorí veria dúfajú a milujú Boha a poslúchajú Svätého Otca.
Je Božím ľudom, lebo ju Kristus získal smrťou a zmŕtvychvstaním a uzavrel s ňou novú a večnú zmluvu.
Je Kristovým tajomným telom, lebo je s ním zjednotená a tvorí s ním jedno ústrojenstvo milosti a lásky, Kristus je hlavou  a my sme údmi ktoré oživuje Duch Svätý.
Je Kristovou nevestou, lebo ho miluje ako svojho Ženícha a k nám sa správa ako opravdivá matka.
Je chrámom Ducha Svätého.
Je Božou rodinou.

Cirkev nikdy nezanikne, lebo ju vedie Duch Boží.  Kristova Cirkev je jedna, svätá, katolícka a apoštolská. 

Cirkev je :
Jedna –   lebo založil iba jedinú, v ktorej Duch Svätý zjednocuje.
Svätá  –   lebo ju posväcuje Duch Svätý.
Katolícka  –  lebo má plnosť prostriedkov spásy a je poslaná ku všetkým ľuďom všetkých čias.
Apoštolská  – lebo je postavená na apoštoloch, hlása apoštolskú vieru, má apoštolskú moc  a apoštolskú postupnosť.

Misie sú úsilím Cirkvi priniesť evanjelium všetkým národom – modlitbou, podporou milodarmi, vydávaním svedectva o Kristovi pred ľuďmi.

Ekumenické hnutie  – úsilie o zjednotenie všetkých kresťanov v Kristovej Cirkvi.  

Charita – úsilie Cirkvi o dobročinnú pomoc chudobným trpiacim a tým, čo sa nachádzajú v núdzi.

Veriaci:  Hierarchia, laici, zasvätený život. Cirkev pozostáva z pokrstených ľudí, ktorí v nej majú rôznu úlohu a službu. Hierarchia – Svätý Otec, biskupský zbor, kňazi a diakoni, rehoľníci a laici. Celá univerzálna cirkev pozostáva z biskupstiev a tie sa členia na farnosti.

Biskupstvo je partikulárna miestna cirkev s biskupom na čele. S univerzálnou cirkvou je spojená putom apoštolskej jednoty so Svätým Otcom.

Farnosť je časť biskupstva, ktorú spravuje farár. Farnosť vytvárajú kresťanské rodiny a iné malé spoločenstvá,  ako aj jednotlivý veriaci. Farnosť má kresťan považovať za svoju duchovnú rodinu.Hlavné životné prejavy farnosti sú najmä: liturgický život, sviatostný život veriacich, modlitba, apoštolát-evanjelizácia, katechéza, charita. Patrí tu aj zapájanie sa do rôznych služieb, ako je spevokol, lektorská služba, starosť o kostol a účasť na cirkevných podujatiach farnosti.

 

provincie_n
mapa_grkat
Kresťanstvo našim predkom priniesli solúnsky  bratia , svätí Cyril a Metod. Prvými misionármi boli franskí kňazi. Prvý kostol na Slovensku bol Pribinov kostol v Nitre 833. Vieru našim predkom na Veľkej Morave priniesli Cyril a Metod. Ich dielo začalo  v roku 863. Ich odkaz spočíva v úsilí o jednotu Cirkvi a o vernosť Svätému Otcovi, jeho súčasťou je aj prítulnosť a úcta k Panne Márii, ktorú si uctievame ako Prebolestnú  Matku a Patrónku národa. 

Našim predkom priniesli nielen Evanjelium, ale aj písmo zvané Hlaholika. Do staroslovienčiny preložili Sväté Písmo a bohoslužobné knihy. Svätý Metod zostavila aj prvý cirkevnoprávny kódex. Považujeme ich za zakladateľov našej kultúry. Výrazom “Dedičstvo otcov” rozumieme poklad našej katolíckej viery, kresťanskú kultúru, ako aj našu národnú slovenskú identitu.
Slávnosť  Sedembolestnej Panny Márie , patrónky Slovenska slávime 15. septembra. Slávnosť sv. Cyrila a Metoda 5. júla.

Verím v spoločenstvo svätých

Spoločenstvo svätých je spolužitie všetkých bratov a sestier veľkej Božej rodiny – svätých v nebi, duší v očistci a nás, čo ešte putujeme na zemi. Spočíva  v láske a výmene duchovných dobier. Svätých v nebi uctievame, nasledujeme ich príklad a utiekame sa k ním s prosbami o orodovanie. Dušiam v očistci pomáhame modlitbami, dobrými skutkami a najmä sv. omšou.

Panna Mária je:
Nepoškvrnene počatá – nemala dedičný ani žiaden osobný hriech
Milosti plná
Vždy čistá panna
Matka Božieho syna , Ježiša Krista
S telom a dušou do neba vzatá
a naša duchovná nebeská Matka

Svätý   Otec Pavol VI. v roku 1966 ustanovil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú patrónku Slovenska.

Sedem bolestí Panny Márie
bolesť pri Simeonovom proroctve
bolesť pri úteku z Egypta
bolesť pri hľadaní strateného Ježiša
bolesť pri stretnutí Ježiša na krížovej ceste
bolesť pri ukrižovaní a smrti Ježiša
bolesť , keď držala jeho mŕtve telo v náručí
bolesť pri jeho pochovávaní

Verím v odpustenie hriechov

Boh nám odpúšťa hriechy službou Cirkvi vo sviatosti krstu a vo sviatosti pokánia, tým čo sa prehrešili po krste

Verím vo vzkriesenie tela

Smrť je oddelenie duše od tela ako trest za dedičný hriech.Naša pripravenosť na smrť tkvie v tom, že máme čisté svedomie a sme spojení s Kristom. Vzkriesenie je opätovné spojenie tela a duše k novému životu Božou mocou. Naše telo bude podobné Kristovmu oslávenému telu.

Verím v život večný

Duša človeka sa po smrti  dostaví pred Ježiša – Sudcu na osobitný súd, kde sa rozhoduje o jej večnom živote. Nebo je svet dokonalej blaženosti, ktorá tkvie v blaženom videní Boha s tváre do tváre.
Očistec je miestom dočasného trestu za hriechy, ktoré človek neodčinil, kým žil na zemi. Peklo je trest večného odlúčenia od Boha pre tých , ktorí odmietli Božiu lásku a nevýslovne trpia za hriechy.
Na konci sveta príde znovu Kristus na zem, vzkriesi všetkých ľudí, vykoná všeobecný súd a zavŕši obnovu sveta.

Naše “Amen” znamená prejav súhlasu – naše  “Áno”  Bohu

Pravdy viery