Katolícky pozdrav

Pochválený buď Ježiš Kristus.  Naveky. Amen.

Laudetur Jesus Christus   „In sæcula! Amen“ nebo „(Nunc et) in aeternum! Amen“ „(Až) na veky! Amen“)


Prežehnanie  –  Signum Crucis

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

In nómine Patris et Filii et Spíritus Sancti. Amen.


Základné modlitby a pravdy
Otče náš – modlitba Pána

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

Latinsky

Pater noster, qui es in caelis:  sanctificétur nomen tuum; advéniat regnum tuum; fiat volúntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie; et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris;  et ne nos indúcas in tentatiónem; sed líbera nos a malo.  Pater noster qui est in coelis   sanctificetur nomen tuum  adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicum in coelo, et in terra. Panem nostrum quottidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra  sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos a malo. Amen.


Anjelské pozdravenie

Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen

Latinsky

Ave, Maria, grátia plena, Dóminus tecum.  Benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.  Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nostræ.  Amen.


Nicejsko-carihradské vyznanie viery

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. A znova príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva. On hovoril skrze prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.


Apoštolské vyznanie viery

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Latinsky
Symbolum Apostolicum – Apoštolské vyznanie viery 

Credo in Deum Patrem omnipoténtem, Creatorem  cæli et terræ, et in Iesum Christum, Filium Eius unicum, Dominum nostrum, qui concéptus est de Spíritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Póntio Piláto, crucifixus, mórtuus, et sepúltus, descéndit ad ínferos, tértia die resurréxit a mórtuis, ascéndit ad cælos, sedet ad déxteram Dei Patris omnipoténtis, inde ventúrus est iudicáre vivos et mórtuos. Et in Spíritum Sanctum, sanctam Ecclésiam cathólicam, sanctórum communiónem, remissiónem  peccatórum, carnis resurrectiónem, vitam ætérnam. Amen.


Príď Duchu

Príď, Duchu Svätý tvorivý, príď svojich verných navštíviť; naplň nám srdcia milosťou, ktoré si stvoril múdrosťou.
Tešiteľom si nazvaný,dar Boží z neba nám daný, zdroj živý, láska, oheň v nej i pomazanie duchovné.
Ty, darca darov sedmorých, prst Boží v dielach stvorených, ty, prisľúbenie Otcovo, dávaš reč, slovo Pánovo.
Osvieť nás, ducha posilňuj, do sŕdc vlej lásku ohnivú, keď telo klesá v slabosti, vzpriamuj ho silou milosti.
Pred nepriateľom ochráň nás, svoj pokoj daj nám v každý čas, nech vždy pod tvojím vedením vyhneme vplyvom škodlivým.
Nauč nás Otca poznávať a jeho Syna milovať a v teba, Ducha obidvoch, daj veriť vždy, vo všetkých dňoch. 
Amen.

Latinsky

Veni, creátor

Veni, creátor Spíritus,mentes tuòrum vísita, imple supérna grátia, quæ tu creásti péctora.
Qui díceris Paráclitus, altíssimi donum Dei, fons vivus, ignis, cáritas, et spiritális únctio.
Tu septifòrmis múnere, dígitus patérnæ déxteræ, tu rite promíssum Patris, sermóne ditans gúttura.
Accénde lumen sénsibus, infúnde amórem córdibus,  infírma nostri córporis virtúte firmans pérpeti.
Hostem repéllas lóngius pacémque dones prótinus; ductóre sic te prævio vitémus omne nóxium. 
Per Te sciámus da Patrem noscámus atque Fílium, teque utriúsque Spíritum credámus omni témpore. 
Deo Patri sit glória, et Fílio, qui a mórtuis surréxit, ac Parác1ito, in sæculórum sæcula. Amen.


Vzývanie Ducha Svätého

Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja)
A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)
Modlime sa. 
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého;
daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne
a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


Chvála Najsvätejšej Trojice

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky i na veky vekov.  Amen

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.  Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.


Ctime túto sviatosť slávnu

Ctime túto Sviatosť slávnu, zbožne skloňme kolená,  bohoslužbu starodávnu nahraď nová, vznešená;  pomôž zmyslom, ktoré slabnú,viera s láskou spojená.
Otcu, Synu jedinému chvála buď a plesanie, sláva, moc a česť ich menu, tak aj dobrorečenie; od obidvoch Poslanému rovnaké buď uctenie. Amen.
V.     Z neba si im dal chlieb. (V. O. Aleluja.)
R.      Ktorý má v sebe všetku slasť. (V. O. Aleluja.)
Modlime sa.
Pane Ježišu, vo vznešenej Oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmŕtvychvstania; prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou,
aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
R: Amen.

Latinsky:

Tantum ergo Sacramentum

Tantum ergo sacraméntum venerémur cérnui, et antíquum documéntum novo cedat rítui; praestet fides suppleméntum sénsuum deféctui. Genitóri Genitóque laus et iubilátio, salus, honor, virtus quoque sit et benedíctio; procedénti ab utróque compar sit laudátio. Amen. 
V. Panem de caelo praestitísti eis (Allelúia).
R. Omne delectaméntum in se habéntem (Allelúia).
Orémus
Deus, qui nobis sub Sacraménto mirábili passiónis tuae memóriam reliquísti; tríbue, quaésumus, ita nos Córporis et Sánguinis tui sacra mystéria venerári, ut redemptiónis tuae fructum in nobis iúgiter sentiámus. Qui vivis et regnas in saécula saeculórum.
R. Amen.


Anjel Pána

Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
R/. A ona počala z Ducha Svätého. Zdravas’, Mária…
Hl’a, služobnica Pána.
R/. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Zdravas’, Mária…
A Slovo sa telom stalo.
R/. A prebývalo medzi nami. Zdravas’, Mária.
Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R/. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Latinsky

Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave, Maria gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ecce ancilla Domini,
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave, Maria gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Et Verbum caro factum est,
Et habitavit in nobis.
Ave, Maria gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam, quasumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante,
Christi Flilii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur.
Per eumden Christum Dominum nostrum.
Amen.


Vo veľkonočnom období :

Raduj sa, nebies Kráľovná
Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.
Lebo koho si nosila, aleluja,
z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.
Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.
Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.
Modlime sa:
Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet;
prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.


Magnificat – Máriin chválospev

Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.  Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka,  lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. 

Latinsky

Magníficat  ánima mea Dóminum, et exsultávit spíritus meus  in Deo salvatóre meo, quia respéxit humilitátem ancíllae suae. Ecce enim ex hoc beátam me dicent   omnes generatiónes, quia fecit mihi magna, qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericórdia eius in progénies et progénies   timéntibus eum. Fecit poténtiam in bráchio suo, dispérsit supérbos mente cordis sui; depósuit poténtes de sede  et exaltávit húmiles; esuriéntes implévit bonis  et dívites dimísit inánes. Suscépit Israel púerum suum,  recordátus misericórdiae, sicut locútus est ad patres nostros, Abraham et sémini eius in sáecula. 


Pod tvoju ochranu

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička,neodvracaj zrak od našich prosieb,   pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.


Ruženec

je rozjímavou modlitbou nad najdôležitejšími udalosťami spásy; udalosťami zo života Ježiša a Panny Márie. Začína znamením kríža, slovami: V mene Otca …, nasleduje Verím v Boha, Otče náš; potom trikrát Zdravas’, Mária; po mene Ježiš sa postupne vkladajú tajomstvá tzv. preddesiatku, ktoré sú uvedené pri jednotlivých tajomstvách. Jednotlivé desiatky sa skladajú z modlitby Pána – Otče náš, desiatich zdravasov a chválospevu Sláva Otcu. Po mene Ježiš sa pridávajú tajomstvá k desiatkom. Po každom desiatku sa vkladá Fatimská prosba:

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Tajomstvá radostného ruženca

1.  Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala
2.  Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila
3.  Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila
4.  Ktorého si, Panna, v chráme obetovala
5.  Ktorého si, Panna, v chráme našla

Tajomstvá bolestného ruženca

1.  Ktorý sa pre nás krvou potil
2.  Ktorý bol pre nás bičovaný
3.  ktorý bol pre nás tŕním korunovaný
4.  Ktorý pre nás kríž niesol
5.  Ktorý bol pre nás ukrižovaný

Tajomstvá slávnostného ruženca

1.  Ktorý slávne vstal z mŕtvych
2.  Ktorý slávne vystúpil do neba
3.  Ktorý nám zoslal Ducha Svätého
4.  Ktorý ťa, Panna, vzal do neba
5.  Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval

Tajomstvá ruženca Svetla

1.  Ktorý bol pokrstený v Jordáne
2.  Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne
3.  Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie
4.  Ktorý sa premenil na hore Tábor
5.  Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť


Korunka k Božiemu Milosrdenstvu

Na začiatku:
Otče náš, Zdravas, Verím v Boha
Na veľkých zrnkách:
Večný Bože, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
Na malých zrnkách:
Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Na zakončenie – 3x
Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom!
Matka Milosrdenstva, oroduj za nás!
Svätá sestra Faustína, oroduj za nás!
Svätý Ján Pavol II., oroduj za nás!
Korunka Božieho milosrdenstva s cirkevným schválením Liturgickej komisie KBS.30.06.2009, č.9/2009


K sv. Michalovi archanjelovi

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.


K anjelovi strážcovi

Anjel Boží, strážca môj,
prosím ťa: vždy pri mne stoj!
Pomocnú mi ruku daj,
vo všetkom mi pomáhaj,
aby som vždy, v každej chvíli,
viedol (viedla) život Bohu milý.
A tak tebou chránený (chránená),
bol (bola) raz v nebi spasený (spasená).
Amen.


Za zosnulých

Modlime sa za zosnulých veriacich.
Otče náš. Zdravas´.
V. Odpočinutie večné daj im, Pane.
R. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji.


Modlitba za kňazov
Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že máme medzi sebou kňaza,
Tvojho služobníka a správcu božích tajomstiev.
Prosíme Ťa, daj mu vernosť a vytrvalosť v tejto svätej službe
a nám daj živú vieru, aby sme v ňom videli Tvojho posla.
Urobil si ho našim vodcom a duchovným otcom.
Daj mu ducha múdrosti a rady,
daj mu úprimnosť otcovskej lásky
a nám dar úcty a oddanosti,
aby sme s vierou počúvali jeho slová
a s radosťou sa zhromažďovali okolo Tvojho oltára,
na ktorom on koná sväté tajomstvá.
Daj nám i jemu trpezlivosť a vzájomné porozumenie.
Daj mu zdravie a silu pre jeho zodpovednú službu.
Naplň ho duchom horlivosti a svätosti,
aby bol vždy našim dobrým pastierom
a aby nás priviedol do neba.  
Amen.


Duša Kristova
Duša Kristova, posväť ma,
telo Kristovo, spas ma,
Krv Kristova napoj ma,
voda z boku Kristovho obmy ma.
Utrpenie Kristovo, posilni ma,
ó dobrotivý Ježiš, vyslyš ma.
Nedaj mi odlúčiť sa od Teba,
pred zlým nepriateľom chráň ma.
V hodinu smrti mojej povolaj ma
a káž mi prísť k tebe, aby som Ťa so
všetkými svätými chválil a velebil naveky.
Amen.Litánia – odkaz


 
Šesť hlavných právd

1. Boh je len jeden.
2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.
4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.
5. Duša človeka je nesmrteľná.
6. Božia milosť je na spásu potrebná.


Desatoro Božích prikázaní

1. Ja som Pán, tvoj Boh!
Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
4. Cti svojho otca a svoju matku.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.


Pätoro cirkevných prikázaní

1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.


Sedem sviatostí

1.  Krst.
2. Birmovanie.
3. Eucharistia.
4. Pokánie.
5. Pomazanie chorých.
6. Posvätná vysviacka.
7. Manželstvo.


Sedem darov Ducha Svätého

1. Dar múdrosti.
2. Dar rozumu.
3. Dar rady.
4. Dar sily.
5. Dar poznania.
6. Dar nábožnosti.
7. Dar bázne voči Bohu.


Skutky telesného milosrdenstva

1. Dávať jesť hladným.
2. Dávať pif smädným.
3. Prichýliť pocestných.
4. Odievať nahých.
5. Navštevovať chorých.
6. Poskytovať pomoc väzňom.
7. Pochovávať mŕtvych.


Skutky duchovného milosrdenstva

1. Napomínať hriešnikov.
2. Poúčať nevedomých.
3. Dobre radiť pochybujúcim.
4. Tešiť zarmútených.
5. Trpezlivo znášať krivdu.
6. Odpúšťať ubližujúcim.
7. Modliť sa za živých a mŕtvych.


Sedem hlavných hriechov

1. Pýcha.
2. Lakomstvo.
3. Smilstvo.
4. Závisť.
5. Obžerstvo.
6. Hnev.
7. Lenivosť.


Šesť hriechov proti Duchu Svätému

1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo.
2. Zúfať napriek Božiemu milosrdenstvu.
3. Odporovať poznanej kresťanskej pravde.
4. Závidieť blížnemu Božiu milosť.
5. Zatvrdzovať si srdce proti spasiteľnému napomenutiu.
6. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti.


Deväť cudzích hriechov

1. Dávať iným radu na hriech.
2. Povzbudzovať iných na hriech.
3. Iným kázať hrešiť.
4. Súhlasiť s hriechom iných.
5. Pomáhať pri hriechu iných.
6. Mlčať pri hriechu iných.
7. Zastávať hriechy iných.
8. Netrestať hriechy iných.
9. Chváliť hriechy iných.


Modlitby a pravdy