Už z kanonickej vizitácie z roku 1828 sa dozvedáme,  že  k pomocníkom či zamestnancom  farnosti patril aj  kostolník, správca kostola, organista, zvonár. Kostolníkom a zároveň správcom fary   v čase vizitácie Juraj Vilim, organistom Jozef Minárik – obaja zastávali aj funkciu zvonárov.  

Organista

Medzi veriacimi má osobitné liturgické poslanie zbor spevákov (schola cantorum) alebo chór, ktorému prináleží starať sa o časti jemu vlastné podľa rozličných druhov spevu a podnecovať veriacich k činnej účasti na speve. Čo sa hovorí o zbore spevákov, platí podobne aj o ostatných hudobníkoch, najmä však o organistovi. (Všeob. smernice Rímskeho misála, 103).  Funkciu organistu zastával v Nesluši  miestny učiteľ (kantor). Organistom sa mohol  stať človek hudobne vzdelaný, musel  ovládať čítanie, písanie, aspoň čiastočne latinčinu a „chvályhodný v mravnosti a poslušnosti.“
Podľa spomínanej vizitácie z roku 1828 ním bol až 13 rokov  Jozef Minárik. 

V priebehu 20. storočia
Eugen Kompánek  učiteľ a organista, aktívny v spoločenskom živote   
*11.10.1871   +2.5.1948 . Pochovaný na mieste A0515
(Jeho manželka Arnošta Kompánková  * 24.9.1898   +7.4.1974 bola aktívna aj v požiarnom zbore)

Kompánek

Ignác Hrubý   *1923      +8.6.2016  (organistom takmer 60 rokov, aktívny aj v dychovke a vyučovaní hry na hudobné nástroje) 

V súčasnosti:

Vendelín Holík  * 1947                             

holikw
Ján Žák     * 1980                             
jzakw


Kostolník 

V minulosti  sa rozlišovala úloha sakristu (kostolníka) a úloha ceremoniára. Kým sakrista mal na starosti materiálnu prípravu liturgie, ceremoniár bol zodpovedný za jej personálnu prípravu a priebeh a pri plnení svojej úlohy, bol sakristovi nadriadený. On vybral posvätný riad i rúcha a sakrista všetko pripravil. Toto usporiadanie dodnes platí napríklad v pápežskej sakristii.  Kostolník má osobitné postavenie medzi spolupracovníkmi v spoločenstve veriacich.  Jeho prednostné postavenie načim odvodiť z jeho osobitnej služby. V krátkej definícii by sa dala jeho úloha opísať takto: Pomoc pri bohoslužbe a vysluhovaní sviatostí, okrem toho samozrejme dozor v kostole a ďalej starosť o kultové predmety.    Služba kostolníka    
 
1828  –  Juraj Vilim

Anton  Patik   *1923?   –  † 1970    Pochovaný B0924

tpatyk

Róbert Hrubý   * 1933  –  † 2014

hrubyrobert1

Štefánia Vlčková   aj zvonárka   * 1935     

Sidónia Kubištová  * 1946     

kostolnicka

Zvonár
bola v obci vždy kumulovaná  funkcia, buď s kostolníkom alebo organistom,  príp. hrobárom.  Avšak v priebehu druhej  polovice 20. storočia sa diferencuje samostatne, Potom obsluhovala zvony opäť kostolníčka.  V súčasnosti sú zvony elektronické obsluhované aj kostolníkom.

Hrobár patril takisto k cirkevným služobníkom.   V Nesluši sa uvádzali v roku  1828 dvaja hrobári: Ján Juríček a spomínaný kostolník – Juraj Vilim. V priebehu 20. storočia sa v pamäti mnohých Neslušanov objavujú mená Jozefa Jaroša (aj zvonára), Petra  Plešku, Jána Chovaňáka. V súčasnom období zastáva pozíciu správcu cintorína a hrobára Ján Lisko.

 

 

 

Organista, kostolník