Zoznam správcov farnosti  (v zátvorke roky účinkovania)

1. Samsom Ulrich (1788 – 1795)
* 1750? – † 25. januára 1796, Žilina
Ako člen žilinského františkánskeho kláštora pôsobil šesť rokov v Nesluši, kde v r. 1795 dostal vodnatieľku.  Vrátil sa do kláštora a tu zomrel, zaopatrený sviatosťami. Zaujímavosťou je, že je pochovaný v krypte Kostola  sv. Barbory za hlavným oltárom. 


2. Rudolf Kuszy – Kusý (1795 – 1799) – františkán
* 1750? – † 17. júla 1799, Žilina
Ako člen žilinského kláštora spravoval farnosť v Rudne (dnes Nitrianske Rudno). Neskôr spravoval faru v Nesluši. Tam dostal vodnatieľku do pŕs. Odvolali ho do Žiliny, kde o desať dní zomrel. Je tiež  pochovaný v krypte  Kostola  sv. Barbory  za hlavným oltárom.


3. Anton Dzian (1799 – 1810) – člen Slov. uč. tovarišstva,  prvý diecézny  kňaz pochovaný v Nesluši


4. Ignác Morvay (1810 – 1812) 
*1781; O. 1806;
1806 – 1809 adm. Domaniža;
1809 kaplán Čadca;
1811 par. Nesluša,
1812 par. Divina;
1825 zást.; vad. KNM;
LCom.  Trenč. Tab. iud. Ass. + 1831 


5. Ján Krabáč (1812 – 1844)
*1786;  + 1844?    0rdinovaný  1809 
1811 – 1813 kaplán  Kysucké Nové Mesto
1814 adm Nesluša
1817 par. Nesluša )
Stavba terajšieho kostola 1816. Pôsobil tu 32 rokov (rozprával len po slovensky). Do farnosti prišiel ako 26 ročný Od roku 1812 pôsobil ako kaplán v Nesluši. Dovtedy kňazské povolanie vykoná­val v Kysuckom Novom Meste. Ján Krabáč dochádzal do Nesluše, pretože v obci ešte nebola postavená farská budova. Za jeho pôsobenia bol postavený kostol (1814-1816) aj nová farská budova v Nesluši. Význam­ným dejinným počinom bola jeho aktívna účasť v ochrane práv  farníkov, ktorí už nevládali ďalej znášať feudálny útlak. 


6. Ján Tvrdý (1844 – 1845)
* 1803, Žilina – ?
v Nitre prijal kňazské svätenie v roku 1827. V rokoch 1838 a 1839 bol kaplánom v Lednici. V rokoch 1844 a 1845 spravoval farnosť v Nesluši.


7. Imrich Jarábek (1847 – 1850)
1835 kaplán  Drietomá
1847 – 1850  Nesluša
1859 – 1860 Visolaje
1861 – 1863 kaplán Konská


8. Pavol Valjašek (1850 – 1890) 
* 25. januára 1814, Teplička nad Váhom – † 10. júna 1891, Nesluša

Pôsobil tu 40 rokov. Zomrel 10. júna 1891 v Nesluši. Pochovaný na cintovíne v Nesluši miesto  A0416. Založenie lesného spoločenstva Komposesorátu – národný pracovník, homiletický spisovateľ. Nižšie gymnázium navštevoval v Žiline. Po ukončení teologických štú­dií bol v roku 1840 vysvätený za rímsko­katolíckeho kňaza. Pôsobil vo viacerých slovenských farnostiach. Po vysviacke pôsobil desať rokov ako kaplán v Lednici pri Púchove. Od r. 1850 spravoval susednú farnosť v  Zubáku. Ako farár a dekan pôsobil v Nesluši v rokoch 1862-1889. Krátko pred smrťou odišiel v r. 1889 na odpočinok.  Po­čas jeho pôsobenia sa zaslúžil o zakladanie spolkov a združení, ktoré slúžili miestnym obyvateľom. O jeho záslužnej práci na ná­rodnom poli písali aj Jozef Škultéty a Štefan Krčméry v Slovenských pohľadoch (1892). Na jeho počesť bol postavený a dodnes ne­sie názov „Kultúrny katolícky dom Pavla Valjaška” v roku 1931. Bol spoluzakladate­ľom slovenského katolíckeho patronátneho Gymnázia v Kláštore pod Znievom (1868). Od roku 1871 bol okresným konateľom Spolku sv. Vojtecha a od roku 1874 členom stoličného výboru Kysucko-novomestského okresu. V roku 1882 sa zasadil za práva oby­vateľov obce, urovnal spor medzi grófom Čákym a miestnymi obyvateľmi. Ako člen dozornej rady Tatrabanky podal návrh na odkúpenie všetkých zemskopanských práv a úžitkov obcou Nesluša za 6000 zlatých. Týmto úverovým počinom sa zaslúžil o od­kúpenie šľachtického majetku a založenie komposesorátskeho združenia v obci.Jednoročná ťažba dreva stačila na splatenie pôžičky. Pre obyvateľov tak zabezpečil nové pracovné možnosti a hmotné pozdvihnutie.   Ten­to šľachetný čin je zvečnený aj na jeho pom­níku na cintoríne , ktorý postavili vďační obyvatelia.


Ukážka z rozlasovej hry Bankár od Petra Kováčika  o zakladateľovi hornouhorskej Tatrabanky, prvej slovenskéj banky. Aj o  pôžičke pre Neslušanov na  kúpenie hory od zemepánov. Vystupuje Elo Romančík  ako p. farár Pavol Valjašek  (1850-1890)


 

9. Justín Fridrichovský 1890 (dočasný správca) 


10. František Horváth (1890 – 1891)


11. Ignác Gašparec (10.4.1892 -2.2.1907)
    
gasparecignac

* 1859, Žilina  +2.2.1907  Nesluša   pochovaný v Nesluši miesto A0414
1882 vysvetený,  kap. Lysá,
1885-87 kap. KNM,
1888 kap Papradno,
1889-92 kap. Varín,
1892 adm. Nesluša
1994 par. Nesluša.
1901 sekr. dištr. KNM;  


12. Karol Mišík (Missik) (1907 – 1937)
Pôsobil v Nesluši 30 rokov          

misikkarolu

* 1871, Ilava – † 9. februára 1935 , Nesluša, okr. Kysucké Nové Mesto
Po ukončení teologických štúdií v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre bol v r. 1894 vysvätený v Nitre za kňaza.
1894  kaplán vo Veľkej Divine
1895 v Horných Vesteniciach a potom v Zliechove.
1898 bol dočasným správcom v Mojtíne,  kaplánom v Čiernom a v Skalitom na Kysuciach.
1899 bol opäť kaplánom v Čiernom
1900 kaplán v Oščadnici
1901-1905  pôsobil v Makove
1906 v Turzovke
misik

 

 

 

 

 

1907 bol administrátorom v Nesluši
1908 farárom. Tu pôsobil tridsať rokov až do smrti.
Aktívny v  obecnej politike, spolkovej činnosti, zakladateľ a predseda  Združenie katolíckej mládeže,  miestna skupina Nesluša (120 členov).  Organizovanie cirkevno-obecných aktivít,  prednášok, nacvičovanie divadelných predstavení.  Ako predseda Cirkevného spolku iniciátor  stavby  Katolíckeho kultúrneho domu Pavla Valjaška v Nesluši.  


 13. Ľudovít Nereča (1937)

trpiteľ za vieru


* 21.2.1912 Šalgov  +24.9.1990  Ivanka pri Nitre
17. júna 1934 vysvätený za kňaza v Nitre
1934-35  kaplán Brodno, Bytča
1936-37 dočasný správca v Dolnej Tižine
1937 Nesluša
1938 – 1940  Horný Vadičov
1940   Strečno  administrátor, 1941 farár.  V roku 1950 bol zaistený a väznený za prečítanie pastierskeho listu
od r. 1941 – farár
1971  Adamovské Kochanovce  a  napokon Ivanka pri Nitre


14.Félix Mikuš (1938 – 1942)

mikusf

* 29. júna 1907, Nižná – † 27. apríla 1995, Zubák, okr. Púchov
1932-1933 bol kaplánom vo Veľkom Rovnom
1934 v Štiavniku, Pružine so službou vo Visolajoch
1934 správca v Lysej pod Makytou 
1936 zložil prosynodálne skúšky
1937 – 1938 Horný Vadičov  doč. správca
1938-41 Nesluša
1942-92 Zubák  Púchovský okres
1992 na odpočinku  Zubák  tu je aj pochovaný
Počas pôsobenia v Nesluši aktívny aj v spolkovej činnosti. Predseda Združenia katolíckej mládeže,  inicioval miestnu odbočku Slovenskej ovocinárskej spoločnosti


15. Boris Ivanov (1942 – 1949)

ivanovboris1

ivanovboris

Boris Ivanov kňaz,  trpiteľ za vieru
 * 28.04.1911, Moskva (Rusko)  + 10.02.1972, Terchová
vysvätený  7. 3. 1937 a primičnú svätú omšu slúžil v Terchovej
1937-1939  kaplán Čierne okr. Čadca
1940-41     kaplán  Zubák
1942           krátko kaplán  Oščadnica  ( v Lurdskej jaskyni posvätil sochu 15. augusta 1940? )
1942-49     farár Nesluša
V roku 1951 bol vo vykonštruovanom procese odsúdený za údajné poburovanie proti ľudovodemokratickému zriadeniu. Súhrnný trest znel: štyri roky väzenia, päť rokov straty občianskych práv, 20 000 korún pokuty a konfiškácia majetku. Trest si odpykával v Leopoldove a neskôr v Ilave. Na základe amnestie prezidenta mu bola časť trestu odpustená. S podlomeným zdravím sa obetavo vrátil k nedobrovoľne prerušenej pastoračnej činnosti a pôsobil vo Visolajoch pri Považskej Bystrici.
1957-67      farár Visolaje
na odpočinku v Terchovej u sestry, zomrel a je pochovaný v Terchovej  


16. Martin Konopa (1950 – 1953)

konopamartin

 

 

 

 

 

kanonik, dekan, * 10. 5. 1917  v Budapešti.
Teológiu študoval v Ríme, v učilišti, ktoré založil P. Vendelín Javorka, SJ, Collegium Russicum.
Za kňaza bol ordinovaný 25. decembra 1944.
1945-1948 kaplán  Kovarce okr. Topolčany
1948-1950 kaplán  Nitra-Dolné mesto
1950 bol krátko druhým kaplánom v Žiline
1950-1953 správca farnosti  Nesluša 1953-1967 mimo pastorácie (vo väzení) – Odsúdený na 21 rokov
Aktivizoval sa v skupine Rodina, ktorú vytvoril na Slovensku pôsobiaci chorvátsky kňaz, pôvodne jezuita, vdp. Tomislav Poglajen (1906-1990), známy ako Kolaković. V roku 1953 ho zaistili. Súdili ho v rámci skupiny dvanástich obžalovaných, medzi ktorými bolo päť kňazov, medzi ktorými boli aj msgr. ThDr. Dominik Bartosiewicz (1912-2003) a Msgr. PhDr., ThDr. Ladislav Hanus (1907-1994). Pred Najvyšším súdom v Prahe sa v dňoch 12. až 15. októbra 1954 konal proces s dvanástimi obžalovanými – zväčša kňazmi – za údajnú velezradu a za vyzvedačstvo proti Česko-Slovensku a jeho spojencom. Odsúdili ho na dvanásť rokov väzenia. Prepustili ho na základe amnestie, ktorú prezident Antonín Novotný udelil 10. mája 1964. 
1967-1969 kaplán  Dubnica nad Váhom
1969-1980 správca Podhradie v prievidzskom okrese
1980-1996 správca  Nováky
1982-1995 dištrikt. dekan 1996 na odpočinku Podhradie
2006 honorárny kanonik
Zomrel 15. novembra 2007  vo veku 90 rokov   Podhradie, okr. Prievidza
Pohreb  19. novembra 2007  vo farskom kostole v Lehote pod Vtáčnikom. Pochovaný v Nitre na Párovskom cintoríne.


17. Andrej Rosa (1953 – 1954)

* 5. novembra 1920, Liptovské Revúce, okr. Ružomberok – † 9. júna 1985, Považské Podhradie, okr. Považská Bystrica

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

rosaandrej1

rodák z Liptova
1952 -53 Trenčianska Teplá
1953-54 Nesluša
1955-59 Považské Podhradie
1960-1982 Turzovka  22 rokov
zo zdravotných dôvodov sa  vrátil do Považského Podhradia 


1954  Striedanie kňazov v našej farnosti

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA


18. Ján Tarábek (1954 – 1996)

*1. júna 1917 v Kysucé No­vé Mesto  +19. novembra 1998  v Čadci  pochovaný v Nesluši   miesto  A0415
tarabeknTrpiteľ pre vieru, honorárny dekan.  Najdlhšie pôsobiaci kňaz  v Nesluši 42 rokov. Narodil sa 1. júna 1917 v Kysuckom No­vom Meste, ako syn krajčíra Pavla a matky Márie Tarábkovej. Základnú školu vychodil vo svojom rodisku, meštianku v Žiline a do seminára pre kňazské povolanie vstúpil v Nitre. Počas štúdií v Nitre jeho najlepším priateľom bol Janko Silan, ktorý mu venoval aj jednu zo svojich básní. Za  kňaza ho 22. júna 1941 vysviacal arcibiskup Dr. Karol Kmeťko. Prvú primičnú omšu odslúžil vo farskom kostole v Žiline. .  Pôsobil na viacerých farnos­tiach na Slovensku, kaplánom bol v Malej Udiči (dnes súčasť obce Udiča, okres Považská Bystrica), bol kaplánom v obci Kovarovce (okr. Topoľčany), neskôr 1942 v Tur­zovke. V roku 1944 sa stal spovedníkom rehoľníčok z Kongregácie svätého Cyrila a Metoda. Od od roku 1946 bol dočasným správcom farnosti v Čavoji.  (okr. Prievidza), kde obnovil vojnou zničený kostol i faru. V 50. rokoch bol perzekvovaný a v roku 1953 mu odobrali štátny súhlas, takže bol mimo pastorácie.  V r. 1954 ho vtedajší režim odsúdil na 20 mesiacov, z čoho 8 mesiacov odsedel v Ružomberku, odkiaľ ho nepustili ani na pohreb jeho otca. Do Nesluše prišiel Ján Tarábek po odpykaní 8-mesačného väzenského trestu v roku 1954. 

tarabeknV roku 1965 ho vymenovali za člena Diecéznej liturgickej komisie a v roku 1977 v roku 1977 ho povýšili na honorárneho dekana.   V Nesluši pôsobil až do roku 1998, kde počas svojho pôsobenia, napriek rôznym prekážkam, dal zrekonštruovať  miestny kostol, jeho interiér, strechu a vonkajšie omietky. Za jeho pôsobenia sa chrám niekoľkokrát mo­dernizoval. Do kostola zaviedol elektrinu, rozhlas, vykurovanie (akumulačné kachle), zrenovoval organ, oltár, lavice, krížovú cestu a drevený inventár. Počas pôsobenia J. Tarábka sa v roku 1972 vedľa kostola postavila nová farská budova. Vo farnosti i vo filiálke Rudinská vyučoval náboženstvo. Hodná pripomenutia je najmä jeho roz­siahla pastoračná činnosť.  Počas jeho pôso­benia vyrástlo v miestnej farnosti viacero kňazov, podporoval prenasledovaných kňazov počas totalitného režimu, aktívne organizoval pútnické sprievody. Napriek podlomenému zdraviu sa zaslú­žil o postavenie kostola aj vo filiálke v Rudinskej, ktorý bol posvätený kardinálom J. Ch. Korcom v roku 1995. 

Ján Tarábek identifikoval na kysucko – novomestskom cintoríne pri exhumácii hrob Andreja Majera, kňaza a básnika Kysúc  Dlhomíra Poľského. Jeho zostatky dal previesť do nového hrobu v Dubí a opatril ho obrubníkom a pomníkom.   Nemožno zabudnúť, že to bol práve Ján Tarábek, ako posledný duchovný otec, ktorý organizoval púte vo svojej farnosti do pútnického miesta Višňové. Podporoval aj kňazov, ktorých bývalý režim prenasledoval a prepúšťal z pastorácie. Starostlivosť o svoju osobu zveril po dlhé roky svojho života gazdinke Vincencii Kopasovej zo Zástrania ,  ktorá mu viedla domácnosť.

S vekom sa aj u neho prihlásili choroby. Strata hlasu, cukrovka a amputácia palcov na nohe. Zomrel 19. novembra 1998  v Čadci a dňa 22. novembra ho za asistencie mnohých oltárnych bratov a množstva veriacich z blízka i zďaleka pochoval popoludní pomocný nitriansky biskup  Msgr. František Rábek na cintoríne v Nesluši,  vedľa hrobu bývalého farára Valjaška  


19. Viktor Jakubov (1996)

* 14. okt. 1956

jakubovviktor
Do 31. 5. 2018  národný riaditeľ Pápežských misijných diel (PMD) na Slovensku.  P. Viktor Jakubov, pôsobil aj v skrytej cirkvi (Spolu s Ladislavom Stromčekom priniesli  napr. kardinálovi Tomáškovi petíciu 40 000 občanov zo Slovenska). Po ročnom pôsobení v Nesluši odišiel na misie do Ruska. Sedem rokov pôsobil v Sankt-Peterburgu v kňazskom seminári ako špirituál.


 20. Peter Beňo (1997 – 2002) 

beno

Pochádza Bánovce nad Bebravou *1972
Vyrastal v dedinke Prusy.
ordinovaný 14. 9. 1996 v Terchovej,
15. 9. 1996 – primičná svätá omša Prusy,
1996 – kaplán Púchov,
1997 – 2002 správca farnosti Nesluša,
2002 – 2008 – prefekt (vicerektor) Kňazského seminára sv. Gorazda Nitra,
2002 – 2003 – učiteľ Katedry liturgiky (k r. 2002 – aj k r. 2003 – KKC a dokumentov, k r. 2006 – aj k r. 2007 – liturgický spev) na Teologickom inštitúte v Nitre,
2007 – 2008 – člen akademického senátu RKCMBF UK   Nitrianska diecéza
2009-2014  na Považí – vo farnosti Soblahov.
Od 1. júla 2014 farárom v Skalke nad Váhom a správcom pútnického miesta Skalka.


21. Mgr. Miroslav Lysičan (2002 -2007 )

DSCN1737

19. júna 1988 vysviacka
kaplán Nitra – Dolné mesto.
Po troch mesiacoch povolávací rozkaz západné Čechy na úsek Cheb – Tachov – Rozvadov.
Februára 1990 kaplán Čadca.
August 1990 Súľov.
August 1992  desať vo farnosti v Trenčianskych Miticiach.
V tomto období aj ako neoficiálny duchovný pre Duklu Trenčín.
2002-2007 Nesluša
2007  Omšenia a Dolná Poruba


22. Ivan Pšenák, Mgr. farár  (2007 – 2017) 

panko 
Pochádza: Plevník-Drienové
Diakonát: 20.06.1993
Presbyterát: 18.06.1994
1995 kaplán Nitra – Dolné mesto
1995 – 1996 kaplán Kysucké Nové Mesto
1996 – 2002 administrátor Varín
2002 – 2007 administrátor Chynorany
2007  farár Nesluša
2017  farár Belá

23. Martin Lisík , Mgr. farár  ( 1. 7. 2017 – ) 

Pochádza: Vysoká nad KysucouPochádza:
Diakonát: 20.06.2001
Presbyterát: 22.06.2002
2002 – 2005 kaplán Nitra-Dolné mesto
2005 – 2007 kaplán Bolešov
2007 – 2011 kaplán Dolný Hričov
2011 – 2012 kaplán Čadca
2012 – 2017 administrátor Červený Kameň
2017 farár Nesluša


Kňazi na odpočinku – častejší hostia v našej farnosti

Sandanus Ondrej Mons. – na odpočinku

knmsandanusx
Pochádza: Kysucké Nové Mesto
Diakonát: 11.06.1968
Presbyterát: 23.06.1968
1968 – 1970 kaplán Pruské
1970 – 1971 kaplán Ilava
1971 – 1974 kaplán Kysucké Nové Mesto
1974 – 1986 administrátor Skalité
1986 – 1990 farár Ochodnica
1990 – 2001 administrátor Krásno nad Kysucou
1990 – 1997 dekan Dekanátu Kysucké N. Mesto
1997 monsignor
2001 – 2005 farár Makov
2005 – 2008 duchovný správca Charitného domu Beckov
2008 – 2011 výp. duchovný Kysucké N. Mesto
2011 na odpočinku Kysucké Nové Mesto


Šmelka Ján, Mons. Mgr. – na odpočinku

smelkax

Pochádza: Čadca
Diakonát: 04.06.1974, Bratislava
Presbyterát: 08.06.1974, Bratislava
1974 – 1977 kaplán Žilina-Mesto
1977 – 1979 kaplán Trenčianska Teplá
1979 – 1991 administrátor Ilava
1990 – 1991 dištriktualný sekretár Dekanátu Ilava
1990 – 1997 člen kňazskej rady, zbor konzultorov
1991 – 2002 administrátor Kysucké Nové Mesto
1997 monsignor
1997 – 2002 dekan Dekanátu Kysucké N. Mesto
2002 – 2013 farár Horná Poruba
2013 na odpočinku Čadca


Niektorí kapláni pôsobiaci v Nesluši

1. Michal Bélik  (1896)

belikmichal

 

 

 

 

 

 

*1869 D.Meračice
1896  ordinovaný, kaplán Nesluša
1897 kaplán Zákopčie
1903 doč. adm. Horný Vadičov
1904 kaplán KNM, Udiča
1907 pros. skúšky a  par. Udiča
1910 par. Brodno 1932 sekr. dištr.
1934 vad. h
1937 na dôchodku
Zomrel v Žiline +28.8.1939


2.Adam Pelikán  (1898)
* 6.8.1872 – zomrel 16.3.1943 Zlaté Moravce.
Vysvätený v roku 1898.
Ako kaplán v Nesluši, Novákoch, Bošanoch, Bánovciach nad Bebravou, Veľkých Chlievanoch.
1907 správca vo Veľkej Slatine, vo Veľkých Chlievanoch
1911 farárom na Bobote. Na odpočinku u príbuzných v Zlatých Moravciach.

3. Ľudovít Ballon  (1908)

ballonludovitn

 

 

 

 

 

 

 *1880 Pov. Bystrica
o. 5.7.1908
1908 kaplán Skačany, Nesluša
1911  kaplán KNM
1911 kaplán Terchová doč. adm. Skala
1912 vojenský kurát
?


4.  Juraj Kempný  (1916 )

kempnyjuraj

*9.4.1887 Žilina o. 3.7.1911
kaplán Pružina
14 adm. in spirit Lúky p/Mak
1915 doč. adm. Lúky p/Mak
1916 doč. adm.  Dohňany
1916 kaplán Nesluša  voj služba
1919 kaplán St. Bystrica
1920 kaplán KNM
1923 kaplán Trenč. Turná
1924 pros. exam   doč. adm. Zliechov
1925 kaplán Rajec n/Rajč.
1926  doč. adm. Fačkov
1932 par. Veľké Rovné 34 mimoriadny spovedník sestier sv. kríža v Dlhom Poli
1936 sekr. dištr.
1942 doč. adm Visolaje
+ 13.8.1949  Visolaje  


5. Vincent Král   (~ 1931)
trpiteľ za vieru

vincentkral1

 

 

 

 

 

 

kralvincent

*26.4.1903 Skalité
1914-1922  rel. Gymn. Iglov (dnes Spišská Nová Ves)
ord. 1.7.1928  
1928 kaplán v Turzovke
1929 kaplán  v V. Bieliciach, Slatine n/Bebravou, 
1930 jul-sept  V. Chlievanoch Krásne n/ Nitrou, Chynoranoch, v Slatine nad Bebravou.
1931  Nesluši
1932 N. Bystrici  a    dočasný administrator Lutiše
1932-34 Lutiše  
1938 mobilizovaný  poľná nemocnica v Bratislave,  presun do Liptovského Svätého Mikuláša, potom Trnava   sa vrátil do Lutíš
1941-44 Dolná Tižina 
1945 kaplán v Rajci
1946 kaplán v Malej Udiči zastupoval aj  v Pruskomn
1948 Kolárovice,  Zákopčie
1949 Dolný Hričov kaplán a vysunutý adm. kostola v Kelčove
1949 kaplán vo Vysokej nad Kysucou.
50-te roky prenasledovaný 
59 zatknutý Krajský súd v Žiline ho odsúdil 13.07.1959 na tri roky väzenia za “podvracanie republiky”.
Po návrate z väzenia žil u brata v Čiernom.
Neskôr býval v Charitnom dome v Pezinku kde 23. febuára 1982 zomrel.
Pochovaný je v Čiernom.


6. Imrich KYJAČEK (~1933)

kyjacek

* 07. 11. 1903 Dolné Krškany  † 8. augusta 1977, Beckov
( iný prameň uvádza  † 01. 11. 1971)
Ordinovaný bol 29. júna 1927.
Pôsobil vo Veľkom Rovnom
1930 v Starej Bystrici
1931 v Štiavniku, Divine, Pohraniciach.
1933 kaplán v Bošáci
administrátorom v Dolnej Súči,
kaplánom v Turzovke, Nesluši, Ochodnici  1933-34,
v Čavoji 34-38.
V roku 1938 sa stal farárom vo Vysokej nad Kysucou.
Na odpočinku žil v Charitnom domove v Beckove, kde aj zomrel. 
Zrejme je autorom modlitebných knižiek:  Anjel strážca: Modlitebná knižka pre dietky 1933
a Lístky z ruží sv. Terezky:  Modlitebná knižka ku cti Sv. Terezky Ježišovej 1931


7.   Albín Blažek  (1933)

blazekalbin1

kazateľ rezbár, básnik a ľudomil  
* 4. októbra 1908, Kysucké Nové Mesto  .     †
študoval na gymnáziu v Žiline
o. 29.6.1931
po vysviacke kaplán v Štiavniku, Bošanoch
1933  kaplán Nesluša.
1935 doč. adm. Dolná Tižina,  výpomocný katechét  v Štátnej československej reálke Jána Palárika v Žiline. Bol aj dočasným správcom žilinskej farnosti.
1936 doč. adm. Bytčica
1937  kaplán Žilina,  ako katechéta  vyučoval aj náboženstvo na gymnáziu v Žiline.
1938 , doč. adm. Horné Vestenice, doč. adm. Štiavnik
1943 farár Štiavnik  (1973 tit. vad.)  tu pôsobil až do svojej smrti 22. októbra 1984 v Martinskej nemocnici.
pochovaný  v Kysuckom N. Meste
Bol vynikajúcim kazateľom. V jeho pozostalosti sa zachoval väčší počet jeho kázní, písaných rukou, na písacom stroji a aj nahratých na audiokazetách. Počas svojho pôsobenia v Štiavniku podporoval duchovné bohatstvo pretrvávajúce v živej tradícii ľudových povestí, rozprávok a piesní. S jeho osobou je spätý počiatok ľudového rezbárstva v Štiavniku. Aj sám sa začal venovať rezbárstvu. V rukopise sa zachovala aj nemalá básnická tvorba. Okrem ojedinelých básní sú to aj uzavreté zbierky Dumky a Suché dni.  Dumky (1965), Suché dni (1982) 


8. Jozef Polčin  (1935)

polcinjozef

Narodil sa 26. októbra 1911 v Rybanoch.
Za kňaza bol vysvätený 17. júna 1934 v Nitre.
Po vysviacke bol kaplánom v Makove,
1935 v Nesluši
od 1.4.1936 administrátorom v Kolároviciach
15. októbra 1959, kedy bol preložený do Košece.
Zomrel 11. decembra 1995 a je pochovaný v Košeci.
Z jeho pôsobenia v Kolároviciach:
Do Kolárovíc prišiel ako mladý, plný elánu a kňazskej horlivosti. Boh ho obdaroval mnohými prednosťami – mohutnou postavou, bol dobrým kazateľom, diplomatom najmä počas 2. svetovej vojny, vyznal sa v práve a mal prirodzenú autoritu. Za jeho účinkovania bol vymaľovaný interiér kostola, dal vysadiť ovocný sad na Kvarte nad štátnou cestou, v ktorom sa rodí ovocie dodnes. Kolárovičania na neho dlho nemohli zabudnúť.


9. Ján Slivka (1936)
* 24. 10. 1911 v Letanovciach
ordinovaný 16. 6. 1935 v Nitre
1935 – kaplán Nová Bystrica, Brodno
1936 – kaplán Nesluša
1937 – kaplán Nemšová
1937 – administrátor Visolaje
1942 – administrátor Veľké Rovné
1942 – aj k r. 1947 administrátor Jesenica


10. Alexander Klabník (1939)
trpiteľ za vieru, honorárny dekan

klabnikalexander

klabnikalexander

* 4.11.1912 Papradno  † 18. júna 1995, Rajecká Lesná, okr. Žilina
11.6.1939 vysvetený v Nitre
1939 kaplán Nesluša kaplán Dol. Motešice
1940 kaplán KNM
1941 doč. adm. Ochodnica
1941 doč. adm. Teplička n/Váhom
1942 adm. Horná Maríková
1944 prosyn. exam. 1955 adm. Slopná
1958 Spr. fary v Rajeckej Lesnej. Vad. tit.
od 1988 na dôchodku v Raj. Lesnej
Tu zomrel  18.6.1995 a je aj pochovaný vedľa kostola

11. Ján Kutiš  (1941)
pochádza z  Prusov
1941 Nesluša
1942 Nemšová, Lysá pod Makytou
1948 – 1951  Varín
1953 – 1954  Strečno  správca
1.9.1954 – 30.9.1980  Zliechov 

kutisjan


12.  Daniel Szitás l CSsR   (1945)
nar.  28.12.1910 v Nitre, ord. 16.6.1935;
kap. Nováky;
adm. 1938 Cabaj-Čápor, H. Vestenice, Lehota p. Vtáčnikom;
1945 kaplán   Nesluša 
1947 St. Hory;
m.p. 1951;
kap. 1966 Krakovany;
adm. 1971 Bzince pod Javorinou;
+ 1978


13. František Mojto (1974)

mojtor

 *15. decembra 1950 v Pruskom.
vysvätený 8. júna 1974.
1974 kaplán Nesluša
1974-1982 kaplán Kysucké Nové Mesto
1982 – 1997 1997 administrátor v Horné Vestenice
2010 farár v Bobote
2010 honorárny dekan Nitrianskej diecézy. tit. vad.
2012 pred vianočnými sviatkami akútna leukémia
+ 17. februára 2013 vo veku 62 rokov .
Kňazom  38 rokov pochovaný  v Pruskom.

 


14.  Jurga Justín  (1975)
JustinJurga2
Pochádza: Čadca
Diakonát: 02.06.1967
Presbyterát: 04.06.1967
1967 – 1968 kaplán Rajec
1968 – 1970 kaplán Bošáca
1970 – 1971 kaplán Čadca
1971 Stavebný podnik Čadca
1971 – 1975 ZVL Kysucké Nové Mesto
1975 kaplán Nesluša
1975 – 1976 kaplán Turzovka
1976 – 1977 kaplán Dubnica nad Váhom
1977 – 1990 administrátor Kostolná Ves
1990 – 2003 administrátor Raková
2000 honorárny dekan
2003 – 2004 farár Petrovice
2004 – 2008 na odpočinku Čadca
2008 – 2011 výpomocný duchovný Čierne pri Čadci a Čadca
2011 na odpočinku Čadca


15. Ferko Teodor  (1975-1978)
ferkoteodor

narodený 20. 11. 1947 vo Veľkom Rovnom 
zomrel  + 21. 12.  2018
ordinovaný 9. 6. 1973
1973 – kaplán Nemšová
1974 – kaplán Košeca
1975 – kaplán Nesluša
1978 – 2000 – správca farnosti Veľké Chlievany
1993 – 1999 – defensor vinculi
1996 – titulárny dekan
2000 – 2013– farár Trenčín – Opatová nad Váhom
2000 – ICLic. Katolícka univerzita Lublin
2001 – ThLic. CMBF UK Bratislava
2003 – sudca cirkevného súdu
2013 – 2014  výpomocný duchovný  Trenčín Juh
2014 –  na odpočinku Žilinská diecéza
2017 – na odpočinku DSS PQ sv. Svorada Nitra


16. Bukovan Stanislav   (1978-81 )

bukovanstanislavu

na odpočinku  
Pochádza: Čadca
Diakonát: 08.04.1972
Presbyterát: 17.06.1972 Bratislava
1972 – 1974 kaplán Dvorníky nad Váhom
1974 kaplán Trnava
1974 – 1977 administrátor Smolenice
1977 – 1978 zdravotná dovolenka
1978 – 1981 kaplán Nesluša
1981 – 1997 administrátor Horný Vadičov
1997 na odpočinku Čadca


17. Floriš Emil, ThDr., PhD.  (1981 )
farár, dekan

floris

Pochádza Čadce
Diakonát: 10.06.1981, Bratislava
Presbyterát: 14.06.1981, Nitra
1981 kaplán Nesluša
1981 – 1985 kaplán Považská Bystrica
1985 – 1987 kaplán Krásno nad Kysucou
1987 – 1997 administrátor Rosina
1997 – 2002 administrátor Predmier
1997 – 2002 dekan Dekanátu Bytča
2000 ThLic. Pápežská univerzita Krakov
2002 – 2010 administrátor Čadca
2006 ThDr. PhD. Pápežská univerzita Krakov
2008 – 2013 sudca Cirkevného súdu v Žiline
2010 dekan Dekanátu Čadca
2010 farár Čadca 2016
náhle zomrel  v Čadci 17. marca 2016 vo veku 61 rokov


18.  BURANSKÝ PETER, Mgr. (1990)

#fotoatelierbn@gmail.com/0902494959/foto#Mario Zachar

narodený 1966 v Topoľčanoch
ordinovaný 17. 6. 1990 v Nitre
1990 – kaplán Nesluša
1992 – 2006 – farár Soblahov
2007 – farár Uhrovec


19. Kováč Milan, Mgr. (1992 -93)

kovac1
Pochádza: Lovce
Diakonát: 09.12.1988, Bratislava
Presbyterát: 17.06.1989, Nitra
1989 kaplán Bytča
1989 – 1990 základná vojenská služba
1990 – 1992 kaplán Bánovce nad Bebravou
1992 – 1993 kaplán Nesluša
1993 – 1994 kaplán Čadca
1994 – 1998 administror Klátová Nová Ves
1994 – 1998 administrátor Veľký Klíž excurrendo z Klátovej Novej Vsi
1998 – 2002 administrátor Strečno
2002 – 2006 duchovný správca Hloža
2006 – 2013 administrátor Horná Mariková
2013  farár Horná Mariková


20. Poživenec Martin, Mgr. (1993-94)
 
pozivenecmartiny
pozivenecmartin111

Pochádza: Terchová
Diakonát: 08.12.1990
Presbyterát: 15.06.1991, Trenčín
1991 – 1993 kaplán Kysucké Nové Mesto
1993 – 1994 kaplán Nesluša
1994 kaplán Nitra – Horné mesto
1994 – 1996 kaplán Bytča
1996 – 2005 administrátor Trenčín – Orechové
2005 – 2014 farár Horné Kočkovce
2014 – 2015 farár Konská
2015 farár Divina


21. Oprchal Miroslav, Mgr. (1994-95)

oprchal   
oprch

Pochádza: Nová Bošáca
Diakonát: 07.04.1990, Nitra
Presbyterát: 17.06.1990, Nitra
1990 – 1992 kaplán Papradno
1992 – 1993 kaplán Ilava
1993 – 1994 kaplán Varín
1994 – 1995 kaplán Nesluša
1995 – 2003 administrátor Červený Kameň
2003 – 2012 farár Visolaje
2012 – 2015 výpomocný duchovný Nesvady
2015 farár Mojtín


Kňazi