Náš farský  kostol  svätého Jána  Nepomuckého  posvätil žilinský diecézny biskup  Mons. Tomáš Galis.   Slávnostná sv. omša  s posviackou, sa konala za  účasti kňazov  z  okolia   ( Dekan: Peter Holbička),  bývalého  správcu farnosti (riaditeľ PMD na  Slovensku p. Viktor Jakubov) a kňazov – rodákov (Mons. Pavol Janáč,  Mons. Stanislav Belák, Ignác Hrubý). 

Prítomné boli tiež sestry z Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža v Trnave, od ktorých sme pred týždňom pri milej slávnosti prevzali relikvie blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej, ktoré  boli vložené počas obradu do oltára. Sestry pripravili pred slávnosťou aj multimediálne pásmo o živote  blahoslavenej sestry Zdenky

img_1427

 

Na  začiatku  slávnosti pána biskupa privítal  pán  farár Ivan Pšenák a starosta obce Marián Chovaňák.

Počas svätej omše bol farský kostol Jána Nepomuckého slávnostne posvätený pomazaním obetného stola a krížov na stenách kostola. Na záver otec biskup odovzdalpánu farárovi konsekračnú listinu. Text dokumentu.

V úvode aj po obrade prešiel za zvuku zvonov chrámom slávnostný sprievod. Po skončení obradov bolo pripravené aj malé občerstvenie.


Z priebehu slávnostnej liturgie posvätenia chrámu :

Chrám v živote kresťana má veľký význam. Je to miesto, ktoré si Boh vyvolil, aby prebýval uprostred našich príbytkov. Je to miesto, kde sa môžeme s ním sviatostne stretnúť, kde sa mu môžeme klaňať a chváliť ho, kde mu môžeme ďakovať za mnohé dobrodenia, ale aj prosiť o mnohé milosti. Je to miesto, ktoré pripomína naše budúce prebývanie u Boha. Obrad posviacky kostola sa skladal z viacerých  častí.

1. Prosba  našich oslávených bratov a sestry, ktorí sú v nebi, aby sa pripojili k našim prosbám.   Litánie ku všetkým svätým a prednesenie modlitby:

Dobrotivý Bože, prosíme ťa, na príhovor blahoslavenej Panny Márie a všetkých svätých prijmi láskavo naše vrúcne prosby: nech sa táto stavba, ktorú ti zasväcujeme, stane domom spásy a milosti; kresťanský ľud, združený v jedno, nech sa ti v nej klania v duchu a pravde a zdokonaľuje sa v láske. Skrze Krista, nášho Pána.

2.  Otec biskup vložil do oltára relikviu blahoslavenej sestry Zdenky za spevu  antifóny: Pod Božím oltárom dostali ste miesto, svätí Boží: orodujte za nás u Pána Ježiša.

3. Následne sa modlil posväcujúcu modlitbu.

Bože, posvätiteľ a správca svätej Cirkvi, radi by sme jasavým chválospevom oslavovali tvoje meno dnes, keď veriaci ľud chce ti slávnostným úkonom navždy zasvätiť tento dom modlitby, v ktorom ťa môže nábožne uctievať, poúčať sa tvojím slovom a posilňovať sa tvojimi sviatosťami. Tento kostol je obrazom tajomstva Cirkvi: Kristus ju posvätil svojou krvou, a tak získal vznešenú Nevestu, Pannu vynikajúcu neporušenou vierou i Matku požehnanú pôsobením Ducha. Svätá Cirkev, vyvolená Pánova vinica, svojimi ratolesťami objíma celý svet a svoje výhonky upevnené na dreve kríža, čo ich nesie, dvíha do nebeského kráľovstva. Šťastná Cirkev, stánok, v ktorom Boh prebýva medzi ľuďmi, svätý chrám, vybudovaný zo živých kameňov, spočívajúci na apoštoloch ako na základoch a na Ježišovi Kristovi, pevnom uholnom kameni. Vznešená Cirkev, Mesto postavené na návrší: vidia ju všetci a ona osvecuje všetkých; v nej žiari Baránok ako nehasnúce svetlo a ozýva sa vďačný spev blažených. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, naplň nebeským požehnaním tento kostol i oltár, aby sa toto miesto stalo navždy svätým a tento oltár bol stále pripravený na Kristovu obetu. Nech sa tu v prameni Božej milosti zmývajú hriechy ľudí, v ňom nech tvoje deti, Otče, umierajú hriechu a znova sa rodia pre nadprirodzený život. Okolo tohto oltára nech sa zhromažďujú tvoji veriaci, nech slávia Kristovo veľkonočné tajomstvo a prijímajú jeho slovo i jeho telo pri posvätnej hostine. Nech sa tu bez prestania ozýva radostná pieseň chvály, nech sa do súzvuku anjelských zborov pripája aj náš ľudský hlas a nech tu vystupuje k tebe úpenlivá prosba za spásu sveta. Úbožiaci nech tu obsiahnu milosrdenstvo, utláčaní pravú slobodu a všetci hodnosť Božích detí, až kým s radosťou nedôjdu do nebeského Jeruzalema. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

4.  Otec biskup svätým olejom – krizmou, ktorá bola posvätená na Zelený štvrtok v biskupskom chráme  pomazal oltár a  štyri  kríže  na stenách kostola.

Pán nech svojou mocou posvätí   tento oltár i tento dom, ktoré svojimi rukami pomažeme;  nechže sú viditeľným znakom tajomstva Krista a Cirkvi. Pomazanie má veľký význam pre nás kresťanov. Dieťa pri krste je pomazané na čele, aby posilnené týmto svätým olejom odolávalo pokušeniam; pri birmovaní nás biskup pomazal, aby nám udelil dary Ducha Svätého; pri kňazskej vysviacke je kňaz pomazaný pre Božiu službu; chorého kňaz pomaže, aby sa mu uľavilo v bolestiach a slabostiach. A tento náš obnovený  chrám bude týmto pomazaním celý a navždy zasvätený kresťanskej bohoslužbe.

5.  Po umytí rúk otec biskup do nádoby so žeravým uhlím a do kadidelnice nasypal tymián, tým  sa tento novo posvätený kostol naplnil vôňou, ktorá symbolicky predstavuje  naše modlitby, ktoré sa z tohto  miesta budú povznášať k Bohu. Moja modlitba nech sa vznáša k tebe, Pane,ako kadidlo a ako sa tento  chrám napĺňa príjemnou vôňou, nech aj tvoja Cirkev vydáva Kristovu vôňu.

Kostol sa posviackou stáva domom modlitby a my sa stávame živými chrámami. Preto kňazi prešli cez kostol a incenzovali kadidlom nás i steny kostola.

6. Oltárna  menza  bola poutieraná,  oltár  bol prikrytý plachtou postavili naň svietniky s nezapálenými sviecami.

Kresťanský oltár je miestom eucharistickej obety. Je to Pánov stôl, pri ktorom budeme sláviť  Pamiatku Kristovej smrti a zmŕtvychvstania. Preto sa teraz oltár pripravil ako stôl obetnej hostiny.  Biela plachta, ktorou sa oltár prikryl,  nás povzbudzuje, že k tomuto oltáru,  do tohto chrámu máme vstupovať vždy s čistým srdcom, s túžbou stretnúť sa s Bohom a prijať ho do svojho srdca.  

6 Otec biskup odovzdal správcovi farnosti zažatú sviecu, a on zažal sviece na oltári. Potom prešiel cez kostol a pozapaľoval všetky sviece umiestnené pod krížmi, na ktorých sa pomazali steny kostola.  Zapálili sa všetky svetlá v kostole. Kristovo svetlo nech žiari v Cirkvi,aby v nej našli plnú pravdu všetky národy.

Oltár sa pripravil na slávenie sv. omše a k oltáru boli prinesené  obetné  dary.

Na konci  veriaci zaspievali  Pápežskú hymnu  V sedmobrežnom kruhu Ríma a hymnu pre chrám Bože, čos ráčil slovenskému rodu. Záverečné poďakovanie  a sprievod

Inštitút milosrdných sestier Svätého kríža Trnava   3.11.2013   Prevzatie relikvií blahoslavenej sestry Zdenky

 

F. Chovaňák  Foto: S.Janiš, P.Pauk, F.Chovaňák

 
Posviacka kostola