Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš
Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
Litánie k Predrahej Kristovej Krvi
Loretánske litánie
Litánie k Božiemu  Milosrdenstvu
Litánie k svätému Jánovi Nepomuckému
Litánie k bl. sestre Zdenke

 

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Ježišu, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami.
Ježišu, obraz Otca,
Ježišu, žiara večného svetla,
Ježišu, kráľ slávy,
Ježišu, slnko spravodlivosti,
Ježišu, Syn Márie Panny,
Ježišu, hoden lásky,
Ježišu obdivuhodný,
Ježišu, Boh mocný,
Ježišu, otec budúceho veku,
Ježišu, anjel veľkej rady,
Ježišu najmocnejší,
Ježišu najtrpezlivejší,
Ježišu najposlušnejší,
Ježišu, tichý a pokorný srdcom,
Ježišu, milujúci čistotu,
Ježišu, milujúci nás,
Ježišu, Boh pokoja,
Ježišu, pôvodca života,
Ježišu, príklad čností,
Ježišu, horliteľ za spásu duší,
Ježišu, Boh náš,
Ježišu, naše útočisko,
Ježišu, otec chudobných,
Ježišu, poklad veriacich,
Ježišu, dobrý pastier,
Ježišu, pravé svetlo,
Ježišu, večná múdrosť,
Ježišu, nekonečná dobrota,
Ježišu, naša cesta a náš život,
Ježišu, radosť anjelov,
Ježišu, kráľ patriarchov,
Ježišu, majster apoštolov,
Ježišu, učiteľ evanjelistov,
Ježišu, sila mučeníkov,
Ježišu, svetlo vyznávačov,
Ježišu, čistota panien,
Ježišu, koruna všetkých svätých,

Buď nám milostivý, zľutuj sa nad nami, Ježišu.
Buď nám milostivý, vyslyš nás, Ježišu.

Od všetkého zla ochraňuj nás, Ježišu.
Od každého hriechu
Od tvojho hnevu
Od úkladov diabla
Od ducha smilstva
Od večnej smrti
Od zanedbávania tvojich vnuknutí
Pre tajomstvo tvojho svätého vtelenia
Pre tvoje narodenie
Pre tvoje detstvo
Pre tvoj božský život
Pre tvoju namáhavú prácu
Pre tvoju smrteľnú úzkosť a tvoje utrpenie
Pre tvoj kríž a tvoju opustenosť
Pre tvoje mdloby
Pre tvoju smrť a tvoje pochovanie
Pre tvoje zmŕtvychvstanie
Pre tvoje nanebovstúpenie
Pre tvoje ustanovenie najsvätejšej Eucharistie
Pre tvoje radosti
Pre tvoju slávu

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Ježišu.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Ježišu.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami, Ježišu.

Ježišu, uslyš nás. Ježišu vyslyš nás.

Modlime sa.
Pane Ježišu Kriste, ty si povedal:
Proste a dostanete,
hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené;
prosíme ťa, daj nám pocítiť svoju božskú lásku,
aby sme ťa milovali celým srdcom, ústami i skutkami
a nikdy ťa neprestali chváliť.
Pane, daj, aby sme stále mali bázeň pred tvojím svätým menom
a zároveň ho aj milovali;
veď ty neprestajne spravuješ všetkých,
ktorých upevňuješ vo svojej láske.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
R. Amen.         horea  


Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené
v lone panenskej Matky,
Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím Slovom,
Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti,
Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží,
Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho,
Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba,
Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky,
Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti,
Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti,
Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností,
Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály,
Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc,
Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania,
Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva,
Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie,
Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali,
Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami,
Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné,
Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú,
Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti,
Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy,
Srdce Ježišovo, potupami preplnené,
Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti strýznené,
Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné,
Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté,
Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy,
Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie,
Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie,
Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov,
Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú,
Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú,
Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Ježišu, tichý a pokorný srdcom.
R. Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.

Modlime sa.
Všemohúci a večný Bože,
pozri na srdce svojho milovaného Syna
a na chvály a zadosťučinenia, ktoré ti prináša za nás hriešnikov;
odpusť nám, uzmierený, keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo
v mene tvojho Syna Ježiša Krista,
ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.
R. Amen.           horea


Litánie k Predrahej Kristovej Krvi

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Krv Kristova, krv jednorodeného Syna
    večného Otca, zachráň nás.
Krv Kristova, krv vteleného Božieho Slova,
Krv Kristova, krv novej a večnej zmluvy,
Krv Kristova, tečúca na zem v smrteľnom zápase,
Krv Kristova, prelievaná pri bičovaní,
Krv Kristova, ronená pri korunovaní tŕním,
Krv Kristova, vyliata na kríži,
Krv Kristova, cena našej spásy,
Krv Kristova, bez ktorej niet odpustenia,
Krv Kristova, ktorá napája a očisťuje duše v Eucharistii,
Krv Kristova, prúd milosrdenstva,
Krv Kristova, víťaziaca nad zlými duchmi,
Krv Kristova, odvaha mučeníkov,
Krv Kristova, sila vyznávačov,
Krv Kristova, zdroj panien,
Krv Kristova, opora v nebezpečenstve,
Krv Kristova, úľava trpiacich,
Krv Kristova, potešenie plačúcich,
Krv Kristova, nádej kajúcich,
Krv Kristova, útecha umierajúcich,
Krv Kristova, pokoj a nežnosť našich sŕdc,
Krv Kristova, závdavok večného života,
Krv Kristova, vyslobodenie duší z očistca,
Krv Kristova, hodna všetkej cti a slávy,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Vykúpil si nás, Pane, svojou krvou.
R. A urobil si nás kráľovstvom nášmu Bohu.

Modlime sa.
Všemohúci a večný Bože,
ty si svojho jednorodeného Syna
ustanovil za Vykupiteľa sveta
a jeho krvou si bol uzmierený;
prosíme ťa,
daj, aby sme nábožne uctievali cenu našej spásy,
aby nás sila jeho krvi chránila od časného zla
a zabezpečila nám večnú radosť v nebi.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.
R. Amen.    horea 


Loretánske litánie

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka Božej milosti,
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,
Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane a Bože náš,
dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše
a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie
ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života
a priveď nás do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

alebo
V. Oroduj za nás, Matka sedembolestná.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane Ježišu,
podľa Simeonovho proroctva
pri tvojom umučení meč bolesti prenikol najnežnejšiu dušu
slávnej Panny a tvojej Matky Márie;
daj, aby sme si s úctou pripomínali jej bolesti,
a tak dosiahli požehnaný účinok tvojho umučenia.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
R. Amen.      horea


Litánie k Márii Kráľovnej

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Vyvolená dcéra Otca,
Matka Krista Kráľa,
Sláva Ducha Svätého,
Panna, dcéra sionská,
Panna chudobná a ponížená,
Panna tichá a poslušná,
Služobnica Pána,
Matka Pána,
Spoločníčka Vykupiteľa,
Plná milosti,
Žriedlo krásy,
Vrchol čností,
Vznešený plod vykúpenia,
Dokonalá Kristova učeníčka,
Najčistejší obraz Cirkvi,
Žena nová,
Žena odetá slnkom,
Žena korunovaná hviezdami,
Pani dobrotivá,
Pani láskavá,
Pani naša,
Radosť Izraela,
Jas Cirkvi,
Ozdoba ľudského rodu,
Orodovnica milosti,
Služobnica Božej lásky,
Pomocnica Božieho ľudu,
Kráľovná lásky,
Kráľovná milosrdenstva,
Kráľovná pokoja,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná zeme,
Kráľovná neba,
Kráľovná vesmíru,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.       horea


Litánie k Božiemu Milosrdenstvu

Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa.
Kriste zmiluj sa, Kriste zmiluj sa.
Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa.
Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Milosrdenstvo Božie, prameniace z Otcovho lona, dôverujeme Ti.
Milosrdenstvo Božie, najväčšia Božia vlastnosť
Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné tajomstvo
Milosrdenstvo Božie, prameň trýskajúci z tajomstva Najsvätejšej Trojice
Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné žiadnym ľudským ani anjelským rozumom
Milosrdenstvo Božie, v ktorom pramení všetok život a šťastie
Milosrdenstvo Božie, ktoré prevyšuje nebesá
Milosrdenstvo Božie, prameň zázrakov a divov
Milosrdenstvo Božie, ktoré objímaš celý vesmír
Milosrdenstvo Božie, ktoré zostupuješ na svet v osobe vteleného Slova
Milosrdenstvo Božie, ktoré vytrysklo z otvorenej rany Ježišovho Srdca
Milosrdenstvo Božie, ktoré prebývaš v Ježišovom Srdci pre nás a zvlášť pre hriešnikov
Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné v ustanovení Sviatosti Oltárnej
Milosrdenstvo Božie, v ustanovení svätej Cirkvi
Milosrdenstvo Božie, vo sviatosti svätého krstu
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás ospravedlňuješ skrze Ježiša Krista
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás sprevádzaš po celý život
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás obklopuješ, zvlášť v hodine smrti
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás obdarúvaš nesmrteľným životom
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás sprevádzaš v každom okamihu života
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás chrániš pred pekelným ohňom
Milosrdenstvo Božie, ktoré obraciaš zatvrdlivých hriešnikov
Milosrdenstvo Božie, ktoré privádzaš do úžasu anjelov a si nepochopiteľné pre svätých
Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné vo všetkých Božích tajomstvách
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás dvíhaš z každej biedy
Milosrdenstvo Božie, prameň nášho šťastia a radosti
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás povolávaš z ničoty k životu
Milosrdenstvo Božie, zahrňujúce všetky diela Božích rúk
Milosrdenstvo Božie, koruna všetkých Božích diel
Milosrdenstvo Božie, do ktorého sme všetci ponorení
Milosrdenstvo Božie, sladké upokojenie utrápených sŕdc
Milosrdenstvo Božie, jediná nádej zúfajúcich duší
Milosrdenstvo Božie, úľava a pokoj sŕdc uprostred pochybností
Milosrdenstvo Božie, radosť a nadšenie svätých duší
Milosrdenstvo Božie, nádej všetkých nádejí, dôverujeme Ti.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

K: Božie milosrdenstvo prevyšuje všetky jeho diela.
Ľ: Preto Pánovo milosrdenstvo chceme ospevovať naveky.
Modlime sa:
Večný Bože, ktorého milosrdenstvo je bezhraničné a pokladnica milostí nevyčerpateľná, pozri na nás láskavo a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo, aby sme si v ťažkých chvíľach nezúfali a neupadali na duchu, ale s veľkou dôverou sa poddali Tvojej svätej vôli, ktorá je láskou a Milosrdenstvom samým. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.     horea


Litánie k svätému Jánovi Nepomuckému

Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami .
Synu, Vykupiteľu sveta, Bože,
Duchu Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Bože,
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Svätý Ján Nepomucký,
Neúnavný oltárny služobník,
Muž apoštolský,
Príklad všetkých čností,
Schránka múdrosti,
Zrkadlo a pravidlo vyznávačov,
Almužník najdobrotivejší,
Od malička najvernejší ctiteľ Božej Rodičky,
Horlivý hlásateľ Božieho slova,
Starostlivý pastier Kristových duší,
Nádoba čistoty,
Ruža trpezlivosti,
Strážca spravodlivosti,
Zázrak stálosti,
Obraz pobožnosti,
Otec sirôt,
Zástupca vdov,
Štít prenasledovaných,
Útočište hriešnikov,
Potešenie zarmútených,
Ochranca cti a dobrého mena,
Vysloboditeľ od svetskej hanby,
Duchom prorockým nadchnutý,
Horlivý a mlčanlivý spovedník,
Mučeník nepremožiteľný v trápení,
Pre spovednú mlčanlivosť do Vltavy hodený,
Ozdoba duchovenstva,
Veľký divotvorca,
Drahá perla katolíckej Cirkvi,
Mocný orodovník u Boha,
Buď nám milostivý, odpusť nám, Pane.
Buď nám milostivý, vyslyš nás, Pane.
Od všetkého zlého, vysloboď nás, Pane.
Od každého hriechu,
Od náhlej a nepredvídanej smrti,
Od svetskej hanby,
Od mlčanlivosti,
Od zhubného krupobitia a mrazu,
Od neúrody a drahoty,
Od moru, hladu a vojny,
Od malomyseľnosti,
Od lenivosti v tvojej službe,
Od večného zatratenia,
Skrze zásluhy svätého Jána Nepomuckého,
Skrze jeho plamennú pobožnosť k Panne Márii,
Skrze jeho apoštolskú horlivosť v hlásaní Božieho slova,
Skrze jeho neohrozenú pravdovravnosť,
Skrze jeho podivnú stálosť v trápení,
Skrze jeho statočné zachovanie spovedného tajomstva,
Skrze všetky jeho čnosti,
Skrze jeho mučenícku smrť,
Skrze neporušenosť jeho jazyka,
Skrze jeho večnú blaženosť,
 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Otče náš…
V. Oroduj za nás, sv. Ján Nepomucký.
R. Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.
Modlime sa:
Bože, ktorý svoju Cirkev obveseľuješ výročnou pamiatkou svätého Jána Nepomuckého, svojho mučeníka, prosíme, udeľ nám milosti, aby sme od Tvojho nesmierneho milosrdenstva skutočne dosiahli tie nebeské dary, o ktoré Ťa dôverne prosíme na jeho orodovanie. Najdobrotivejší Bože, ktorý si obdivuhodný a slávny vo svojich svätých, pokorne Ťa prosíme dožič nám, aby sme na orodovanie svätého Jána Nepomuckého boli chránení od všetkého zlého na tele i na duši a tento časný život sne tak dokonali, aby sme nestratili večný život. Amen.
 horea


Litánie k bl. sestre Zdenke

Pane, zmiluj sa. 
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože
Duch Svätý, Bože
Svätá Trojica, jeden Boh
Svätá Mária, oroduj za nás,
Bl. Zdenka, hľadajúca Božiu vôľu,
Bl. Zdenka, odovzdaná Duchu Svätému,
Bl. Zdenka, milujúca trpiaceho a ukrižovaného Krista,
Bl Zdenka, túžiaca s Kristom a pre Krista trpieť,
Bl. Zdenka, kráčajúca v šľapajach milosrdného a ukrižovaného Krista,
Bl. Zdenka, milovníčka Eucharistie,
Bl. Zdenka, ctiteľka Panny Márie,
Bl. Zdenka, dôverujúca anjelovi strážnemu,
Bl. Zdenka, milujúca Cirkev,
Bl. Zdenka, odvážna v budovaní Cirkvi,
Bl. Zdenka, milujúca svoju kongregáciu,
Bl. Zdenka, naplnená duchom pokánia,
Bl. Zdenka, ochotná obetovať sa za iných,
Bl. Zdenka, trpezlivá v ťažkostiach a pri nepochopení,
Bl. Zdenka, slúžiaca chorým a trpiacim,
Bl. Zdenka, pomáhajúca prenasledovaným pre vieru,
Bl. Zdenka, odvážna pri záchrane kňazov,
Bl. Zdenka, obeť lásky a násilia,
Bl. Zdenka, odovzdaná Bohu v utrpení,
Bl. Zdenka, hrdinská v odpúšťaní,
Bl. Zdenka, vzor pevnej viery,
Bl. Zdenka, plná nádeje,
Bl. Zdenka, rozdávajúca úsmev,
Bl. Zdenka, vyžarujúca pokoj,
Bl. Zdenka, chrániaca posvätnosť nedele,
Bl. Zdenka, plná vďačnosti za každú milosť,
Bl. Zdenka, vytrvalá v utrpení,
Bl. Zdenka, konkrétna v láske k blížnym,
Bl. Zdenka, nezlomná vo vernosti,
Bl. Zdenka, pokorná v službe,
Bl. Zdenka, milujúca tichosť,
Bl. Zdenka, príklad zasväteného života,
Bl. Zdenka, milujúca všetkých ľudí.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami, Pane.

K: Oroduj za nás blahoslavená Zdenka.
Ľ: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Dobrotivý Bože, ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku  k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radostnou službou chorým a tvojim kňazom; prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

horea

Litánia