Štyrmi kľúčovými slovami posolstva pápeža Františka sú: vďačnosť, odvaha, námaha a chvála. Tieto slová a zároveň aj postoj majú sprevádzať všetkých tých, ktorých Pán povolal či už do manželstva alebo na cestu kňazstva, či rehoľného života. Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie od Pána a chcú odpovedať na tento Boží hlas, sa môžu teraz uchádzať o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a na štúdium Katolíckej teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v akademickom roku 2021/ 2022. Prihlášky sa podávajú do 31. apríla, zaslaním vyplnenej prihlášky (tlačivo ŠEVT) na študijné oddelenie nášho kňazského seminára, alebo zaslaním elektronickej prihlášky na webovej adrese: www.e-prihlaska.uniba.sk (študijný odbor KT-N). Termín konania prijímacej skúšky je stanovený na 15. júna 2021 a poplatok za prijímacie konanie je 45€. Medzi podmienky prijatia patrí: mravný a bezúhonný život kresťana, ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka, odporúčanie farára v mieste trvalého bydliska, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Viac informácii nájdete na stránke Kňazského seminára v Nitre:  www.ksnr.sk alebo na stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk

Oznam o možnosti uchádzať sa o prijatie do kňazského seminára v Nitre