Odpustky

Počas roka máme niekoľko príležitostí, kedy môžeme získať tzv. úplné (plnomocné) odpustky. Čo sú odpustky, nám hovorí Katechizmus Katolíckej Cirkvi v bodoch 1471-1479. V skratke: tým, že človek spácha hriech, pripíše sa mu vina, ale aj následok za ňu, teda trest. Ak sme spáchali ťažký hriech (vedome, dobrovoľne a vo vážnej veci), zaslúžime si zaň večný trest (peklo). Ak sme spáchali ľahký hriech, zaslúžime si časný trest (očistec). Boh vo svojom nekonečnom milosrdenstve nám dáva možnosť odpustenia hriechov vo sviatosti zmierenia. No aj vtedy, keď sa nám odpustí hriech, následok (teda trest) zostáva. Síce nie večný (v pekle), ten sa odpúšťa spolu s hriechmi, ale časný (v očistci) zostáva. Ak chceme, aby sa nám odpustili aj časné tresty, na to slúžia odpustky.

K získaniu odpustkov je potrebné vykonať nasledovné:

  • vzbudiť si úmysel získať odpustky
  • pristúpiť k sviatosti zmierenia
  • vzbudiť si rozhodnutie viac nehrešiť (vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu)
  • prijať Telo Kristovo (sv. prijímanie)
  • pomodliť sa modlitbu na úmysel Sv. Otca (napríklad Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu)
  • vykonať určený skutok (pozri tabuľku nižšie, napr. na slávnosť Krista Kráľa je tým skutkom účasť na verejnom recitovaní (v kostole) modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia).

Pre koho môžeme úplné odpustky získať?
Každý sám pre seba. Výnimku tvorí obdobie od 1. do 8. novembra. Vtedy môžeme získať plnomocné odpustky len pre duše v očistci, každý deň pre jednu dušu.

Kedy môžeme úplné odpustky získať?
Sú určené dni v roku, v ktoré môžeme získať odpustky. Okrem toho sú výnimočné udalosti, kedy môže Sv. Otec alebo diecézny biskup vyhlásiť možnosť získania plnomocných odpustkov, napr. v jubilejnom roku (alebo v súčasnosti v rámci Roku sv. Pavla), na púti a podobne. 

Pravidelné možnosti získania odpustkov: 

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok)  
Zúčastniť sa verejnej modlitby (spevu) Veni Creator (Príď, Duchu Svätý, tvorivý)


Každý deň v pôste (40 dní pred Veľkou Nocou)
Vykonať si krížovú cestu (pri verejnej pobožnosti stačí, ak sa pohybuje od jedného zastavenia k druhému ten, čo vedie pobožnosť; pri súkromnej pobožnosti sa treba taktiež pohybovať)


Každý piatok v pôste
Pomodliť sa po prijímaní pred obrazom Ukrižovaného Ježiša Krista modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu


Zelený štvrtok
Pri verejnej poklone Najsvätejšej Sviatosti (adorácii) sa zúčastniť recitovania alebo spevu hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu)


Veľký piatok
Nábožná účasť poklone krížu pri obradoch Veľkého piatku


Veľkonočná vigília(vzkriesenie)
Obnovenie krstných sľubov


Zoslanie Ducha Svätého
Účasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Veni Creator (Príď, Duchu Svätý, tvorivý)


Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Účasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu)


Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Účasť na verejnom recitovaní modlitbyNajmilší Ježišu


Porciunkula – 2. augusta
Nábožná návšteva farského alebo františkánskeho kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha)


Každý deň v októbri
Modlitba ruženca v spoločenstve veriacich (päť desiatkov s vyslovením jednotlivých tajomstiev, rozjímanie nad tajomstvami)


1.-8. novembra – len pre duše v očistci
Nábožne navštíviť cintorín a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých


2. novembra – len pre duše v očistci
Nábožne navštíviť kostol (kaplnku), pomodliť sa Otče náš a urobiť vyznanie viery (Verím v Boha)


Nedeľa Krista Kráľa
Účasť na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia


31. decembra
Pri verejnej ďakovnej pobožnosti účasť na speve hymnu Teba, Bože, chválime


 

Odpustky